home

Legemaschinen

<-- previous | next -->

Konventionelle Legemaschine mit Oberwagenantrieb
MS 100


Legemaschine mit Oberwagenantrieb

Technische Daten

Arbeitsbreiten : 1,68 m / 1,83 m / 1,98 m / 2,13 m
Tischbreiten : 1,85 m / 2,00 m / 2,15 m / 2,30 m
Legegeschwindigkeit : max. 100 m/min.
Legehöhe: max. 180 mm
Rollendurchmesser : max. 400 mm / Option: max. 600 mm
Rollengewicht: max. 60 kg / Option: max. 100 kg
Stromaufnahme : 1,5 - 2,0 kW

<-- previous | next -->

home

Webmaster